Etshwang mare balatedi ka moka
Tšhemo ya mošate e tsenetšwe ruri
Di ja mabele bagagesu re thikilwe ke bohloko
Dibapadi di bethwa ke tladi go sena pula
Dibapadi tšeo re di ratago di jewa sejato
Ke re le megopo ya bana ke le botše
Mpotše tsela tšabo mpa ke ngwana e ya beelwa
Ba re mosetla phala ipoloke lehu la gago le rerilwe
Ga e le bodiba bjo bo meditšego ngwana geno o bo tšhabe
A okaoka manong setopo a ile go ja sa gabo mang?
Re sa itebetše gware palakata tabadimakatšo
Gape dibapadi tša rena di tšwelapele go loba maphelo
Ba ba ntši ke re ba kukile lefase ka dikgara
Ba bantši gothwee dikotsi tše di hlolwa ke lebelo la godimo
Ba bantši gothwee dikotsi tše di hlolwa ke mabele mabelega batho.
Ba bantši gothwee dikotsi tše di hlolwa ke go se obamele maswao a tsela
Tšeo le tšona e ka ba nnete’a makgonthe’a kgodi’a kgokgo
Nkano botšiša nna setlogolo sa Leka le Raisibe
Hleng tladi ye e ratha tšatši ka tšatši?
Ditsela ke bo maja a sa khore ga selehono
Dikoloi ke bo maja a sa khore ga selehono
Mahu a tsela a ba fihletše eupša a sa no keka
Eka dibapadi tša rena di ka kwa sello sa rena
Eka barapedi gammogo le bonkadingala ba ka foka.
Gape letlalo la motho ga leke le bapolelwa fase
Le rena balatedi ge re fetola mawa re ka re moloi ga a na mmala
Le manaba a rena re ka se a tsebe ka moka
O tsene gore le kgenkgerepe ge e epa e sega ka leino le tee
Le lengwe le le gare le epa
Ya phala pholwana e ya gola, le ka gare ga mahlalerwa
Fela o ka se tsoge o le humane letlalo mo le dutšego
Ba gešo go ipapatša gare ga dibata,
Aowa le dule le le phutiana tša boya bonhla le gole ka go ikilela.