Isizwe siphelile sitshabalele.
Isizwe sisiphithiphi kumnyama kumfiliba
Ikusasa lethu alicaci
Abafazi nabantwana babulawa imihla nezolo
Siyaphela singabasetyhini siyabulawa okwenkukhu
Siphila ubomi bentshontsho
Madoda khaniphakameni
Madoda seningamagwala
Kuzobanini sigquba kanjena?
Kuzobanini siphila obentshontsho ubomi?
Inene inene izinyanya zisiqumbele
Ndithi khanithetheni nina zingcali
Nengcaphephe kuba kaloku nini nje
Abathi masilahle izithethe zokhokho bethu
Siyintlekisa siyindlu emnyama
Siyintlekisa apha phandle

Kudala sasisoyika izithunzela kodwa
Ngoku soyika oobhuti bethu aba sizalwa nabo