Undibizile mntomkhulu ndizihambela,
Undenze isibhadu-bhadu mntomkhulu
Ndizihambela.

Nyana khumbula sixhetsa sisombelela,
Uyawazi umteyo?
Qatha ilangabi lomlilo,
Makwedini, usiko uyonigweba
Usithethe uyonitshutshisa:
Ziphi intshutshe?

Ndimbathe ezomkhwetha mntomkhulu,
Ndimpatsha-mpatsha ngokomkhovu,
Ndimanyumnyezi sisimilo esingekhoyo,
Ndiqengqwe njengoGodo:
Isizwe sindishiyile, nam ndizishiyile.