Phuma langa sikothe
Ndoni yamanzi
Wamuhle mama
Usho ngothotho lwamazinyo amhlophe qwa
Nkosazane enyathela ngabantwana
Sphalaphala esisho ngefiga yomnyovu
Woza uzonisela
Emagcekeni akithi ube imbali eqhakazayo
Inhliziyo yami ishaya ngamandla
Igxumagxuma okweselesele
Kukhexa amadolo
Ngafa uthando
Ngiyasha ngiyavutha bhe
Ngikhiphe ekuhlupheki
Ngifake enhliziweni yakho dali ngivumele ngibe umthokozisi wempilo yakho

Sbutubutu sami nginike ithuba nkosazane
Miningi iminyaka ngilindile
Ingqondo yami iyaphithiza iyazula ngothando enginalo ngawe
Ngibuka isithombe sethu ngamehlo enqondo esihle
Umuzi wethu omuhle kanye nezingane zethu ezinhle
Ngiyazidela phambi kwakho
Ngicela ithuba lokufeza amaphupho ami ngawe
Qoma mama
Vuma mbokodo
Angisabazi ubuthongo ngifunga bona ngicabanga ngawe
Ngithanda inhlonipho onayo
Ukuzithoba kwakho kufanele eyami inhliziyo
Qoma ntombi nokudla angisakwazi
Woza uzobusa kweyami inhliziyo ndlovukazi ethandekayo
Ngafa ubushimane ukhona

Qoma insizwa ezinsizweni
Qoma indoda emadodeni
Qoma uphumule mama ujabule uthole imfudumalo yothathando
Vuma phakade lami
Vuma smomondiya
Sthandwa sondela ngakimi