Kaloku njenge kholwa kwizibhalo ezingcwele,
Isihobe ngumalusi wam.
Kaloku siyakhokhela ukuba
Ndiphalaze ndityatyadule ndibhale.
Ndiphuhlise inombo ka Xhosa,
Kaloku ndim uphilisa umzi ka Xhosa
Ngesihobe avume uQamata,
Avuleke nzulu amazulu singene
Isizulwana sikaRharhabe.

Kaloku sithi izinxiba mxhaka,
Sibhale sinike ubulumko.
Ndim ingonyama ka Xhosa,
Kaloku ngesihobe ndilikroti ndigalela,
Ndingajiki.
Ndingqisha iphethe isiba ndibhala,
Ndixele igqirha ndingqisha lipheth’ethitshabo.
Libiza uqamata akhanyise indlela.

Ndicanda amathafa, ngesihobe ndiyankinkisha.
Kaloku inyathi ibuzwa kwabaphambili,
Njengoko buzani kuBawo.
Ndim imbongi umakhwekhwetha,
Isiba zingcinga zam.
Ke ndiyeke ndibhale ndincumise umzi ka Xhosa,
Bexhasho kumaxhego inkonde zakwaXhosa.

Kuvokotheke kwaXhosa kaloku,
UQamata uvumile.
Kaloku avuleke azulu kun’intsikelelo,
Athabathe umzi ka Xhosa.