Lithi izwi akukhishwe konke okubabayo ngakho ngithi inhliziyo yami, Izinyembezi zethu zingamazwi esingawaphimiselanga, imizwa igcwele udabuka
Ngicela simdedele indlela sivume enze intando yakhe.
Iminyaka esichithile iphenduke izeleze, izithembiso bheka zephukile.
Ngangazi ukuthi yonke bophelwe uwena amanqina enyathi, wangiphendula ubusika buphelile iyebuza imhlwathi.
Kazi mhla inyamazane ishelwe ihlathi uyothi webani asabele lephi, babeqinisile mabethi umalusi uthela sila.