Wena monna o sebata
O kgapha msikela seragamabje
O Taukgolo mong šoka le bo hlware ba kwa ka wena
O segata ka mošito sedungwa ke makgarebe
O sebatasegolo se palela mpholo

Agaah !
Retekotša sereti
Ke ra wena Reteledi , ngwana wa Mošate
Thuleletša o namele methalotheto ya Maisimane
Thuntšha lerole Motau!