Oxhel’eyakhe akabuzwa
Ayenzayo uyazenzela
Eyakh’inyama uyazojela
Owakhe umlilo uyazibasela

Eyakhe imbiza uyazibondela
Eyakhe ingoma uyazombelela
Uzombelela ezixhentsela
Akuphandlwa uyazinyikinya

Akuhlatywa uyazibangula
Kweyakh’imbiza ityiwa uyazivela
Myeke ngaye suzisokolisa

Otshabalalisa eyakhe akanqandwa
Noba uyinika izinja akhongxaki
Ngoba Oxhel’eyakhe akabuzwa