Ke eng ware go tsena ra inamiša di fahlego?
Gore o fihlile re kwa ka ditšhata tša dillo,
O moeng wa mohuta mang wa go hloka ‘hlong,
Mola moeng a le naka dimaripa,
O fihla bjalo ka lehodu bošego,
Mo o fetago gona o gogola le matswiana,
Ga o kgethe.

Ya ba ge e sale re itshawara ‘hlaa!
Ge ke elelwa ka wena ke nolega moko,
Ge ke gopola ka wena ke fifala pelo,
Ge ke elelwa ka wena ke a tshwenyega,
Gobane nankhono bana ke ditšhiwana ka wena,
Nankhono lefase le a tekateka ka wena,
O reng ware lefase le hlotša,
Wa le nametša thaba.

O tšwa kae lehu, wena moretšha tena?
O se lliša dihlogoputswa le makgabunyane ,
O bintšha mantho ka oto le tee,
Metse le metsana e fetogile mašupi ka wena,
Bare o ngwetši ya malapa,
O ngwetši ya mahuta mang ya go se lobolwe?

Re lobile bagale ka wena,
Re lobile dikgwari ka wena,
O tla kgaotša neng go re apeša leswiswi ka kgang?
Boela gageno re ikhutše wena hle!
Ya bo mateo kgwadi e re le wena o tla hwa!!!