Ke tshepa fa o tlhopile sentle
O tlhopile yo maleba
Yo kasekeng a go roba pelo
Mme wa retolosa tlhogo ka boikotlhao

Ke tshepa fa a go rata le wena o Morata
A go rata gofitisa jaaka kene ke gorata
Go nne lame Lerato le fetogile leratha
Ba gago bodulo pelong ya me bo fetogile letlotla

Gotle gotwe moipolai ga a lelelwe
La gago leso ke la thakadu
O ikepetse lebitla pelong yame
E re lefatshe le go tlhanogela o se lebale goswa se nku