O fofetše gare ga phelo bjaka,
Bjalo ka phefo yeo e bolelago ya selemo.
Wa utswa pelo ya ka ka belo la mmutla,
Wa ntira boleta mangweleng.

O lebelelegile eke o bolela nnete,
O bolela tše ke bego ke duma go di kwa,
Ke duma go di kwa phelong bjaka ka moka,
Ke thabetše tšeo o bego o di bolela ka moka.

Ke be ke nagana gore o moswananoši,
Ke be ke nagana gore o wa nnete,
O fapana le mathaka a mangwe kgole,
Kganthe aowa, ke iphora go iphora.

Go kwešiša gore goreng o sentše nako, a ke kwešiši,
Nako ya ka le nako ya gago,
A ke kwešiši le ga tee,
Ka gore o nyameletše ntle le gore šala gabotse.

Ga bjale ke mo, ke ipotšiša
Gore o reng o khuthile?
Ke ipotšiša gore phošo e kae,
Goreng o sa letše?
Goreng o ntšhiile nyanyeng?
Maikutlo a ka a gakanegile, a mo kgakanegong.

Pelo go e ntšha, o e ntšhitše wa e gataka,
Ditshepišo tša ba lefelafela,
Ditshepišo muši wa dikwekwele wa rwala,
Wa iša lefaufaung mo go tsebjago ke dinonyana.

Moratiwa, ke go kgopelela fela tše botse,
Ke tshepa gore o gabotse,
O hwetša lethabo, o hwetša dinyakwa tša’go,
Phelo bjo bo botse, leratorato le katlego.

Go o gopola gona ke go gopotše,
Ebile pelo yaka e kgamathetše madi,
E kgamathetše madi go bona rato la rena
Le fedile mola le sa thoma.