Ruri o nthloyetšeng
O reng o sa mphe lethabo
Meokgo ya ka ke lethabo la gago
Manyami fahlegong sa ka,ke myemyelo go wena
O phela o nkutswetša lethabo la ka
O phela o binabina ge ke lla
Ke ka lebaka la eng o nthloile
O nthloyetšeng, ke go dirile eng
Ga ke tsebe ke go phošeditše
O nthloile o dirwa ke eng
Ga o nthate ke a bona ka mahlo
Emiša ka lehloyo go leo la gago hle
Ntebalele melato ya ka ge e le gore ke go phošeditše
Ke llela kgotso fela ngwanešo!