O ntebala bjang?
Re be re kgapha mamila mmogo,
Re be re ja dikonkodi mmogo,
Re be re raloka mmogo.

O ntebala bjang?
A ntlaba ke sa itibetsi kgarebe leo.
La gana thaa, ka thiba molomo.
Ka tlelwa ke kgopolo ka pejana.

O ntebala bjang?
Ke kgale re bonane nna le yena.
A bolela seroka phatla thwii,
A re o mang e bile o tswa kae.

O ntebala bjang?
Mahlo a ganelela go yena,
Ka gopola tsa kgale le yena.
Kemo thethisa ka koloyana yage.

O ntebala bjang?
Gopola gabotse o tla mpona,
O nagane le koloyana yela.
Ya mmala wa namune ka moka.