O ile o ile.
Komang ka nna, sekgwari sa mabethela.
A re tlogela nyanyeng re sa nagana,
Yena mme Matshidiso Motimele.

O ile o ile
A mmitsa yo godimodimo
Ra lla, ra ba ra kwa bohloko.
Re sa nyanya madudu go yena.
Ge e le tema o e kgathile mme waka.

O ile o ile.
Re tloga rego rwesitse dipataka,
Gobane dia go swanela.
Ke mang a sago tsebeng ntle lenna?
Ke go tsebela gola motsana wa Mountainview.

O ile o ile
La lahlaba letsatsi bohlabela,
Le hlaba le tsa lona.
La sobela letsatsi bosobela,
Le sobela le tsa lona.

O ile o ile
Mme Motimele o bile mosadisadi.
O bile mmago setshaba,
Wa re bontsha gore o mang.
Ge e le mabose re a lebogile.

O ile o ile
Mesepelo ya gago o gadile o gatoga,
Mehlala ya gago e bonagetsi,
Bjalo ka ngwedi o tagile motshaotshile.
Re go opela magosi, Gobane a go swanela.