Ke kgale re kgakgauthana,
Re lwa ka mantsu hlabi.
Bjalo tsea diporogwana tsa gago.

Le nhlabetsi letsatsi bohlabela.
Ka beka, kgane ke moipolai.
Ka nyala, kgane ke senya dikgomo.

A ke sana kgahlego go wena.
O mpontshitse mebala ya gago.
O dula o bea nko phatleng.

A bo re hwaa o ye gae,
Ke kwele go lekane ka wena.
A o na ponelopele ya bophelong.

Sepela botse dinala diarotha,
Sepela botse mmaborokwana,
Sepela botse mosadi tena.

E ya o dira matepe ga genu,
E ya o dira makoko ga genu,
E ya o dira boithatelo kaga genu.

Ke a go lokolla mmannyeo,
Bwela ga genu manobonobong,
Kgoro ya ba bina hlanhlagane o paletswe.