Ngihleli phansi kwesihlahla somyezane
Ngibhala ngicisha ngonyawo
Ngimangazwa ukubona ubuhle bentombi yomZulu
Ubuhle bendalo obungaxutshwe nalutho

Ngihleli ngilangazelele ukuzwa lelophimbo lakho elimtoti
Ukubona lawomaqaphelo akho angithi laphalazi
Kubande kwamancane
Ngishawe ingebhe
Ngilinde wena ukuthi uzongithula lelijoka
Ukuthi uzongiqaqa kulamakhamandela othando lwakho
Salu usunginika ucu lwami

Umuhle ntombi yomZulu
Awumuhle njengelanga liphuma kodwa maliphuma lihle njengawe
Cha ngiyasihlonipha isandla esakukhulisa
Ngiyasibusisa isibeletho esakuthwala
Cha bazele abanye omama la ngaphandle