Ke lesogana le letelele
La go ya madibeng la boa le swere kgwale.
Bangwe ba re ke nna tsatsanka
Sogana la mmala wo mo sehlana.
La go apara sutu ka lenago
Molala wa thekga hlogo ya go ikgetha.

Aowa! Ga ke lethikithi nna
Legapu la go se butšwe ka letšatši.
Ka gare le rwele tša go se direge
Naka tša bo mogolle thutlwa.
A ke eme ka dinanantlhane
Ke kga ke beletša ganong.

Leleme la ka le be le raragane
Wa hloka tsebe tša tonki
Mo o tla ngwalago tlabego gona.
O goeletše ga tee ka ditemo
Ke fetetše pele nna ngwana batho.
Ka go swanelwa gona o a tseba

Gape ke kgotla-o-mone.
Ga ke kganye ke a tepelela.
Ga ke ili koma ke yešo
Eupša ke šitwa ke go e binela.
Fela kiba le mokibelo tšona ke a di bina.
Nkgapele pudi tšeo moratho
Re game kgotelele re je lebese.
Mphenya tšhego go ya go ile.

Le ka gešo ba a tseba
Gore ga ke tšheke bjalo ka poo.
Ke tletše ka hlompho le boikokobetšo.
BoLegohu le boMoše le bona ba bjalo.
Ke ra bana bešo bao ke ba ratago
Bao ke ntšhanago le bona sa inong
Ba itšhupa gore ke bo buti ba mmakgonthe.
Kwano le lerato ke selepe se kgalemela go se ratane.