Ihambile intombi wakwanyawuza
Uthahla kandayeli
Intombi yomshosho
Ukufa kwakho kusishiye nesingqala

Ubungumntu onothando
Umntu onesandla esiqinileyo ngamanye amaxesha
Ubuyicula langoma nangonaubuliyilo
Ubunesandla esamkelayo nesifudumeleyo
Ubuzele yinjabulo
Ububakhathalele abanye abantu

Ibithandwa indawo enawe
Bekubalitheko xa ukho
Baku tyityimbwa; kugqitshwe ,kombelwe kubeyilonto

Ubunethemba kubomi obuphucukileyo
Bendinethemba lokuba uzoke uhlale nathi
Okukufa kwakho kuvele ngesaquphe
Akhonto sinokuba sayenza okwenzekileyo kufana nokudaliweyo

Lala ngoxolo manyawuza
Sobonana kwelizayo
Uzusibulisele
Olwakho uqhatso ulufezile

Love you grandmother