Ke tsentšhitše letsogo pelong
Ke swere ke bolwetši sehloka kalafi
Ke etetše noka ya badimo noka ya lerato
Mahlo ka iša maleng a yona
Ka kgahlwa ke botse bja yona
Ka kgahlwa ke diphororo boteng bja pelo
Diphororo tša lerato nokeng ya lerato
Ka nyatša molao ka nwa meetse a yona
Ka nwa meetse a lerato ka tloša lenyora
Bose bja wona bja tliša lethabo pelong
Mahlo ke diala a kgahlilwe ke mong noka yena Moupo
Ka gata pelo ka tsena boteng bja yona
Ka tsena go neela pelo mong wa yona
Pelo ya dula madulong hlenkge!
Ya nkolobetša ka meetse a lerato kgarebe
A nkolobetša ka Moupo ka amogela lerato pelong
Go tšweng ga ka nokeng ka aparelwa ke bofofu
Ka fetoga sefofu makgarebeng
Ka foufala ke bone disabonwego
Ke bone Moupo mokganya mmele yena mongnoka
Sekhethe sa lahlegelwa ke mokitimiši
Ke feletšwe ke kgahlego pelo e le madulong
E dutše lethabong bodibeng bja lerato
Polelo ya pherego ka metša le mare
Ka golofala ka ikamogela
Ke ikamogela ke hweditše ye botse kamogelo nokeng
Bontši ka lebala a ka mathata
A ile a gogetšwe ke lerato kua nokeng
Ndumelele ke o rekele palamonwana Moupo
Ke go neele yona ya gauta o e rwale monwaneng
Mašilo a re ke loilwe ke bone tša bošego
Bare a go lerato nokeng a ba tsebe ka wena noka ya lerato
Ya ka pelo e re go loilwe bona ka ge ba sa tsebe lerato
Mereana le ka nkarametša ka ya mehutahuta
Ge e le phetogo le ka se e bone le ga tee
Ya ka pelo e kgethile, le se lebale gore mmapelo o ja serati
Ya ka pelo e madulong