Go boima ga bjale gotswa.
Go se lemoge go bile kotsi.
Go se theeletsi go mpolaile.

Lehono ke motswasehlabelo.
Lehono e kwa ka letlalo pokolo.
Bosego le mosegare ke selo se tee.

Maoto a sobeletsi boteng teng.
Bakone le tlare le bone eng?
Ntsheng ka gare ga nkgo ye.

Ke hladilwe ka baka la nkgo ye.
Ke fedile ka baka la nkgo ye.
Ke swerwe ka baka la nkgo ye.

Meetsi ke lenaba laka lehono.
A la loka raga le ba bina tau.
A la loka raga le ba bina phiri.

Nkweng ka tsebe tse pedi.
E tswang pele letlo go swara,
Le tlogela pele letlo go tanya.