Writer of the Week, #WoW, was introduced in March 2018, as a way to acknowledge and celebrate writers who have shown consistency, growth, improvement and interaction with their fan base on the site. Congratulations to this week’s WoW, Sphamandla Mdletshe for Nhlupheko. Keep writing and you could be next week’s Writer of the Week!

***

Nhlupheko ngazalelwa kuwe ngakufica uyaluza ebaleni
Miningi imizi wachitha wayiphendula inxiwa lakabani
Uhlukanisa izingane nabazali abahamba beyobheka amasi
Awunazwelo ugcwele injabhiso kwababheke impumelelo uthatha iso
Izalukazi zidinda isililo abazukulu indlala ibhalwe ezinhlamvini zamehlo
Baqinisile uma bethi nhlupheko uyakwazi kini
Ngifinyelele kanjani kukhiye wempumelelo ungimbe ngebhantshi
Uthathe abazali walibulala ithemba wasishiya singondingasthebeni
Sesikhathele uwe sicela uphindele kini