Nhliziyo um’thandile
Nhliziyo uyithathile
Nhliziyo um’thembile
Nhliziyo ukhalile
Nhliziyo ugobhoza igazi
Nhliziyo uphukile

Ngengqondo ngicabangile
Ngeso ngibukile
Ngiwuwelile umfula ugcwele
Bangikhuzile ngaye
Ngenhliziyo ngim’thandile
Ngezindlebe ngibazwile
Ngabashaya indiva
Manje nhliziyo uphukile

Ngilakhile ikusasa ngawe
Zafika izivunguvungu
Ngakhusela emadwaleni ethemba
Zafika izikhukhula,zangikhukhulela ogwadule
Ashabalala amathemba ngawe
Sale usuxola nhliziyo
Yebo ngiyavuma
Nhliziyo uphukile