Ngikhala ezimathonsi
Sengisho esikaNandi
Ungizwe kahle angisho uNandi Mngoma
Ezami izinyembezi seziyefana nemvula enetha nalona ongenacala
Ngoba ngenzeni mina
It’s hard to believe ungishiyile
Amadolo ayagedezela uma ngicabange okomhlaba
Kubuhlungu njengobusika kuzodlula
Ngizibona ngibhekene nesambane
Uma ngimemeza akekho onothando lokuphendula
Akekho onokungitakula izindlela zami zimunyama
Bengithi uye lona udade oyongitakula
Kulokhu sashiywa umame akasangazi nokuth ngiyini
Uye lona ohamba iminyaka ngingamazi
Sizama
Mhla ebuya kubuze yena
Uye lona oselele kulowomhlabathi
Uselandele abazali bethu
Kunzima bekungelula