Bathi ngiyisilima
Bathi akuthathi kahle la ekhanda
Bangakusho konke ngami anginandaba ngiyazazi ukuthi ngizophumelela
Ngisazobamangaza ngibashiye bemangele

Bangangibiza ngawo wonke amagama anginandaba
Ngiyazazi ukuthi ngingonqobileyo
Ngiyayibona nendlela esondele ekuphumelelweni
Bayobe sebeseli nezinhliziyo ezibuhlungu
Igama lami ngisazoba uNqobile ngoba vele ngazalelwa ukunqoba

Ngisazobamangaza mntwan’ omuntu basale bemangele
Ngisazoba uhlelokuhle ngihlele okuhle ngempilo nangekusasa lam’
Bathi basabheke lokho
Ngibe u-Enzokuhle ngenze okuhle ngempilo yam’
Bayobe sebephenduke abangani bam’ kade beyizitha zam’
Sebengikhothamela bekade bengiphakamela

Bayobe sebezisola ngamagama ababewasho
Sebengishalazela uma bengibona
Bayobe sebedinga uxolo
Ngoba nginguXolile ngiyoxola
Ngisazobamangaza ngibashiye bemangele