Ngizizwa ngingemgodini omnyama onganammoya,
Ngibhalelwa kuphefumula.
Ngizibona ngingedwa ephasinapha.
Maye ipilo le inzima!
Kanti ipilo le yenzelwe abanjani?
Kanti ithandweli lenzelwe abanjani?
Kanti nabathi umuntu mumuntu ngabantu vane batjho ini?

Ithando lilodwa lanele?
Kgani kungenzeka ukuthi ngimi orhaphako?
Ngimi ofuna ukubonwa?
Namkha ngidalwe ngenye indlela engakajwayeleki?
Kungenzeka ngize ngephoso ephasinapha?

Naku nokufa ngibona kuyipendulo ebujameni engikibo.
Kgani khona kuzakuza nepundulo engiyifunako?
Namkha godu kuzobonakala ngizicabangela ngedwa.
Ukuphi umraro nangizicabangela ngedwa?
Ngoba isilondesi sibabela mina ngedwa.
Ngingedwa angiboni muntu.

Kazi abantu bayephi?
Kazi ngubani ongangirhelebha?
Ngubani ongangilamulela?
Ayikho into ekulu engiyifunako,
Kodwana ukulalelwa nje kwaphela.
Umuntu ongangizwisisa nje kwaphela.
Kungenzeka bonyana yinto ekulu engiyibawako le kunobuphilo bami?