Ngizamil’ ukumthanda kepha ngihlulekile manje
Ngizamil’ ukumthanda ngethemba lokuthi ngiyogcina ngimthanda
Angeke ngiqamb’ amanga
Ubengiphethe kahle umfana
Ungithande kakhulu ngangize ngilubone nasemehlweni kuyena
Kodwa nay’ inhliziyo akuve ingumkhohlisi ukube bekuthiwa
Inawo amehlo okubona ukuthi omuny’ umuntu uzizwa kanjani ngawe

Ngangiqal’ ukumbon’ ekhala ngaleliya langa
Engincenga ukuthi ngingamshiyi
Nami ngizamil’ ukubekezela
Kepha ngihlulekile manje
Abangani bami babethi kimi
Mngani lomfana unakho konke futhi uyakuthanda uzofund’ ukumthanda

Ngiyicabangelil’ imizwa yakhe
Bathi ungabo mzwis’ ubuhlungu umuntu okuthandayo ngoba uzomdinga ngeliny’ ilanga
Ngiyicabangelil’ inhliziyo yakhe
Ngakhohlwa ncama shi ngeyami
Ngiyiphulile inhliziyo yakhe
Ngagcina sengiphula neyami