Skhatheso izinto bezitjharagene
Ngithatha ngihlanganisa
Kwala ukuhlangana kodwana ithemba besele likuSomnini
Ngizitjela ngehliziywenami bonyana ngiyikutani!

Igandelelo lingibhodile
Iinkulumo zabantu zingapheli nazo
Ukubolekana amehlo nokuba hlangana nabantu besele kubudisi
Iinyembezi khabe sezizehlela
Kodwana, ithemba ngangisese nalo,
Ngilibeke kophezulu

Ithemba liyafana nokukholwa
Liphuma phakathi ehliziyweni
Ngiyathaba ngombana akhenge ngibunyaze ubukutani bami

Nangambala ubukutani bami baphumela emtarini ngelinye ilanga
Ngatjho bona ithemba alilahlwa
Bengilibeke ezandleni eziphephileko
Kungakho sengibona imiphumela ekarisako
Ngathi iye, ngambala ngiyikutani!