Emini ethe rhere! Ngihlaba umkhosi.
Ngihlezi phezukwamalahle atjhisako.
Isintu sithi umlamo litjhoba lokuziphungela.
Kuba yini mina ngeqiselwa amehlo nje?
Njengoba sengaba yintinjane kwelakwaNdebele.
Zami kanti zithiwani naku nje hi!
Ngiyarhahlawulka ngitjheja.

Ngilahlekelwe bomkhamanzi ngakho lokho.
Ngilahlekelwe bangani ngakho lokho.
Ngiphila enarheni yamaNdebele.
Ngiphila namaNdebele.
Ngimunye ilimi lesiNdebele.
Umdeni engikhuliselwe kuwo maNdebele.
Ngifunde isiNdebele nakwethu kukwaNdebele.
Maye! Ngiyarhahlawula khese ungitjheje nawe.

Ngiphahlewa ngelimi lesiNdebele Ndebele.
Nngineziqu zesiNdebele Ndzundza.
Mina ngiliNdebele MaNala.
IsiNdebele phela kwelimu engilimunyileko nengilaziko bakwethu.
IsiNdebele ngibelethelwe kiso Musi.
Leli lilimu lekhethomkhulu.
NgesiNdebele ngikwaqaqani mntwamthu.
Ngiyarhahlawula ngitjejani makhosi.

Ngibandlululwa ngelimi namasiko wekhethmkhulu.
Ngibandlulelwa ilwazi lami elijiyileko lesiNdebele.
Ngibandlululelwa isiNdebele lesi engisithuthukisako.
Kuthiwa ziingaki iintanga ezingeqcileko.
Kuthiwa ngengumuphi umntazana omNdebele engizahlala naye kube mnandi nginganantanga nje.
Bayangikhethulula ngobumina bami.
Kuthiwani ngalaba abamaNdebele kodwa abanganantanga.
Ngiyarhahlawula nitjhejile na bakwethu.

Bangiukhethululile bekhethu bathi bazakhulumani name nangingenantanga nje.
Kghani nange ngingenantanga angeze ngalotjolelwa na?
Namtjhana ngifako angeze ngabekwa ngesizotha na?
Alo! Ngengiliphi isiko engizaphethelwa lona na?
Ngiyarhahlawula ningitjhejile na Ngwenyama.