Angiphathekile kahle, inhliziyo yami ibuhlungu, empeleni inhliziyo yami uyiphulile.
Wangithembisa uthando nenhlonipho kepha uhlulekile ukungithanda.
Uhlulekile ukungigcina ngijabulile
Umqamelo wami usuphenduke umsuli wezinyembezi zami
Imyalezo owangithumela yona isiphenduke isithandwa sami.
Angiseyena lomuntu engangiwuyena
Uyishintshile impilo yami wayihlukumeza
Bayabuza abantu ukuthi sesihambe ibanga elingaka yini le engaka esesiyibanga
Ngiyamqalekisa lomuntu owangena phakathi kobethu ubudlelwano
Phela lapha kuwe besengizibonela impilo
Ubungeyami injabulo.

Ingqondo yami isicabange kakhulu, ngiyahamba ngiyakushiya
Inhliziyo yami ifuna ukuxola kepha ingqondo angeke ivume.
Ngikulalisile phansi ngakwazisa ngokuhlukumezeka okusenhliziyweni yami.
Ungithembisile phansi ngakwazisa ngokuhlukumezeka okusenhliziyweni yami.
Ungizibile njengenjwayelo washaya sengathi mina kweyakho impilo angisekho.
Uma uthole ongcono kunami kumele ungitshele, yebo ngiyavuma kuzoba
buhlungu kuzosika kodwa ngiyathemba … ngiyathemba kuzodlula
Kuzoba ngcono kunalento engiyihlalele.
Ngakunika inhliziyo yami, ngakuthemba waba igugu lami, isiphephelo sami…
Kepha wena wayithatha wayigxoba maqede wayitshinga esidlangalaleni.
Umoya wami uyawuphula angisakwazi nokulala eyami inhliziyo ibuhlungu iyansonsotha