Ngiwumoni kowam’ umuzi
Ngiwumoni kowam’ umshado
Selokhu ngamthatha lomfazi ngiphila kanzima
Uma ngike ngamthethisa kuphithizel’ amaphoyisa kwam’ athi ngimshayile

Nobumnandi balomshad’ angibuzwa
Lomfazi wam’ usenokuvele angisolel’ into engekho
Sengike ngifike kungaphekiw’ ethi ukhathele
Engizibuza khon’ ukuthi ukhathala kanjan’ ekubeni ehlel’ ekhaya

Okwami kubuhlung’ angikufiseli muntu
Nenkonzo yasekamelen’ isingamaholidi kancibijane kimi
Sengithuk’ isifika njengo Father Christmas phel’ usuke eneme
Ngivele ngizwe ngamagam’ athi ‘vuka silima kade walamba’
Ngithi ngisathukil’ avele ethi ‘shono um’ ungasayifuni bakhon’ abayithandayo’

Kodwa ngiyofa nini ngiyisigqila kulo mshado
Ngamthath’ eyikholwa elungile
Amagigi nezipoti uzwa ngay’ esethi ziyabuya kwaDEZ
Lapho ngiyosala nalabantwana ngedwa
Sengiyoze ngimubone ngesont’ uma ethandile

Sengike ngizibuz’ ukuthi kant’ umkhwekazi wangihluphela yona lento
Ngaze ngadlala ngemali yakithi
Ngalobol’ ize ngayek’ abantu abaneqiniso
Sengimbone kahle ngiyaqeda ngempilo yami