Ngibhaxabule kuzwele
Ngititinye ngize ngigongobise umhlane
Ngibhaxabule ngize ngiyikhiphe yonke
Ingonyuluka yeqiniso
Ngitixaze ngize ngihlube indlubu ekhasini.

Ngincinzise okwafezela
Ngilume kuhle kwenja
Ngitanyabule ngemvubu kuvuze igazi
Ngikhahlele ngiphathwe yisifuba
Ngishaye ngoswazi oluncane lompentshisi.

Ungithwashabule ezithweni
Ungihalazise umzimba wonke
Ungigxumagxumisa ngenduku
Ungijahe ngesikhuni somlilo maqede
Ungidlokodle ngaso.

Elami lithi isina mumva liyabukwa
Uzoyikhotha imbenge yomile
Uma ngiza empini angihambi ngedwa
Ngihamba nebutho lasezulwini.