Sasithandana kungeko ongamhloniphi omunye
Sasifonelana zonke izinsuku sibuzana impilo
Sasitshelana ngezifiso esinazo empilweni yethu ndawonye
Angikhumbuli engishela ngicabanga ukuthi kuyoke kufike lesi sikhathi
Angikhumbuli sixoxa ukuthi kuyoke kuphele amasonto singakaze sifonelane

Lokhu esasinakho sasikubiza ngothando
Kweyakho inhliziyo ngangithandwa
Ngiphathiswa okweqanda
Manje ngiyamangala
Kwashonaphi konke lokho?
Kwakuthi angisangane uma ngilale ngingakaze ngikhulume nawe ocingweni

Manje sengikwazi ukulala nginethezeke
Kube sengathi empilweni yami yonke into iphelele
Cha! Angitholanga isoka elisha
Uwena ongifundise impilo engingayijwayele
Ezakho izethembiso othandweni lwethu uzephule
Mina ngisathembisa ukukuthanda nokukuhlonipha