Mntanomuntu njengob’ uthi uyangithand’ uzomemukela lomntwana wami?
Njengob’ uthi uyangithand’ umntanami uzomnik’ uthando?
Phela ngiphilela yen’ umntanami
Ngihlale ngiwa ngivuka naye

Ukuba khona kwakho makungasiqhathi nomntanami
Angifuni kuthiwe ngiyisehluleki
Kungcono kwaziw’ ukuthi ngiwubab’ onothando
Le ngan’ iyigugu lami

Le ngane yalaxazw’ unina izelwe
Wayishiya wabhal’ incwadi wath’ ikafune ngane yena
Wath’ angisale ngizibonel’ utaku lwami
Naw’ usuyazibonela ngiphilela yena

Usuku nosuk’ uma ngibuk’ ukukhula kwakhe ngifikelw’ ukujabula
Angiphathi lapho sengimdlalisa ngith’ ‘intombi kababah’
Angiphathi ngimduduz’ egula ngidinga ozongeseka njengonina kodw’ engekho
Ngazama ngifun’ akhule ngiphilel’ ukungena ngiphum’ ezibhedlela
Umntanam’ uyimpilo yami nothand’ aluboni