COVID-19

Ngiphe ithutjana ngikhulume.
Ngikhulume ukusuka nokuhlala kwendaba.
Ngikhulume ukuya nokubuya kwendaba.
Ngitjho ngidepha ngobufitjhazana kwebizo lakho.
Ngithabuluke njengomseme wesiqcwabadini.
Ngitjho ngibukhupha boke.
Ngifunga abaleleko ngawe.
Kodwana bona bakusukele.

Ngiphe ithutjana ngikhulume.
Ngikhulume ngokutsomuka kwakho.
Ngikhulume ngomlandu wakho.
Ngibatjele ngomlando wakho mhlazana uyokghora.
Ngikhulume ngokubhebhedlha kwakho enarheni.
Ukurhatjheka nokusabalala, ukusilaphazeka kwakho.
Ududule ngitjho nesinganamadolo.
Wagongobalisa nesingaboniko, ukhe wafa yazi.
Usirholophisile isitjhaba sekhethu wena.
Lapha urhuphule khona, utjhiya bakhwinyisile.
Kodwana bona bakusukele.

Ngiphe ithutjana ngikhulume.
Ngikhulume ngehlekelele yakho.
Ngitjho ngitjhinga phasi ngendaba.
Ngangithi ngizwile ngesikhonyana.
Kanti uthi myeni wendele bani.
Kanti! Ugongobaliswa ngaziphi wena wase-China.
Iinthundubalisi zakho ngiziphi na?
Kodwana bona bakusukele.

Ngiphe ithutjana ngikhulume.
Ngikhulume ngokunyariya kwakho.
Ubhebhedlhe kwanga umlilo wesikhotheni.
Ngavele ngakurhononela ngokuthula kwakho,
kwanga usiziba esinenyoka.
Ngalidlela oruthula iinmphefumulo,
yabantu bekhethu ungenza ngigoloze.
Ungenza ngifune ukurorobha ngikurhatjhe.
Kodwa bona bakusukele.

Ngiphe ithutjana ngikhulume.
Ngikhulume ngalaba abakurhugileko.
Bakurhuge bangakahlomi ngeeswazi.
Bakurhuge banganazo neenkhande.
Balibele bonyana ikani yomsegwabo ayikhalimeki,
Ikosi nayingakathabi nje.
Kodwana bona bakusukele.

Ngiphe ithutjana ngikhulume.
Ngikhulume ngehlazo nelunya lakho.
Lokuvunulisa amadoda idzeredzere.
Nelokubetha umthetho ngeSgodlweni.
Uthethe ngitjho namalungelo wabantu.
Sengizwela thina abadobha phasi ephasini lakho.
Ngibonile bonyana wena udlisana nabadla izambane likaponde.
Kodwana bona bakusukele.

Ngiphe ithutjana ngikhulume.
Ngikhulumisane nawe mina umswa onganantanga.
Hleze uzangizwa bhedere njengombanyana nawe ungenantanga.
Tjela mina ubhudula abanjani kanti wena?
Njengoba khengafika lapha bathe ukhona kodwana wazithela ngaqandako.
Ukuzwa ibizo lakho kwavele kwagedla amadolo.
Ukukukha ngeqephe khona angeze ngakwenza.
Kodwana bona bakusukele.

Ngiphe ithutjana ngikhulume.
Ngikhulume ngesizungu osiphare ngaso wena msana.
Amatlhuwo osinghwathele wona angasanabuyo,
njengomfazi obuye emendweni.
Ngalidlela osipharumele ngakhona,
Nokuphephetheka kwakho, urhunyeza amathemba wami.
Ngalidlela osidime izinto ezimnandi ngakhona.
Ngiyakufungela bonyana uzavela itsumpa.
Arha! Mani, bayakutjho “fongkong” ndina!
Kodwana bona bakusukele.