Nginikeni usiba ngigiye
Ngithe qalaqala angisiboni esami isihlangu
Ngathi qalaqala angiyiboni eyami imvunulo
Pho ngizogiya kanjani
Nanka amaqhawe akithi esina ededelana kuvuka usinga
Yilowo nalowo ngesakhe isihlangu
Ngidedeleni nami ngigiye
Ngigiye maqede kudume izandla kunanele nemihosha

Nginikeni usiba ngigiye
Ngolwami usiba ngizogiya
Ngigiye ngifike ngaphesheya
Besikhala ngamalungelo nengcindezelo izolo
Namuhla ngizogiya ngiqephuze ngaphandle kwengcindezelo
Noma ngingesphathe isihlangu nemvunulo ingekho
Kodwa ngosiba lwami ngizogiya
Ngigiye kubuye amandla nethemba esizweni
Nginikeni usiba ngigiye