Neziphakathi ezigodlweni
Kazisabezwa nabaholi
Zizwa min’ uqobo
Ubani obeyobakhulula?
Akekho omunye yimina uqobo
Bangibiza ngoNomfundo

Ngithul’ amajoko anobunzima
Ngiwabeke phansi ubunzima buphele nya
K’phela uma niphokophele phambili
Nisebenza ngokuzikhandla
Ngoba kwamina kangintekenteke
Nginobunzima ngingedwa nje

Ngiqaq’amaketango akotelile
Ngikuthathe phansi ngikubeke phezulu
Ngikukhiph’ ebunzimeni
Ngikufak’ ekuphakameni
Igama lami nginguNomfundo

Ngiwumthombo ophuzekayo kulabo abawulangazelelayo
Ngiwumthunzi othamelekayo kulabo abashiselwayo
Ngiwukhiye wempilo engcono
Bangibiza ngoNomfundo