Ngiyaziqhenya ngokuba nebala elimnyama
Lihle njengendoni yamanzi
Lihle liwumubala omuhle njengobuhlalo obuhle
Ulimi lwami lwebele liwubisi lwami engaluncela ebeleni
Ngiyaziqhenya ngokuba yimi ukube angiyimi bengizobonwa ubani
Angibuzi sengiyasho ngoba sike sibone sebezishintsha
Zixakekile ezinye izingane sezifuna ukuzishintsha
Awukho ushintshi oyowuthola usuzishintsha

Lihle lelibala lingikhumbuza ukuthi ngowase- Africa
Ngizalwa esizweni samaqhawe namaqhawekazi ase -Africa
Ngiqhamuka ezintambeni ezinhle ezingingoyile zaze zangiyisa lapho ngifuna ukuya khona
Ngingogoyiwe ngigoyiwe ngaba ingonyama usozinyama wase- Africa
Ngingowase -Africa noma ngingazishintsha ingaphandle lami kodwa ngowase – Africa
Noma ngithule ngizwa isigubhu singibizela e- Africa
Ngizwa ingoma yase-Africa ikhulumisana nami
Ngizwa umoya wase-Africa unyuka nami ungiphakamisa
Ngiphakame ngize ngibe phezulu kunyuke nemimoya
Ngingowase -Africa

Noma sebesho lokhu ngami bangibeka amabala abebala ngingowase -Africa
Angibalisi nokubalisa ngebala lami nembala ngingowase- Africa
Ngiyaziqhenya ngebala nendawo engiphuma kuyo yase-Africa
Igazi lami elase-Africa isizukulwane sami esase-Africa
Ngingabuye ngithi ngifunani kwabanye ngingu-Africa
Akukho okuyongithokozisa ngaphandle kwe-Africa

Noma kungaba nobukhazikhazi kube kuhle kubukeka kodwa i-Africa ikhaya
Ikhaya lami ngoba ngowase-Africa
Ngizoyigqoka ingubo yase-Africa
Bazonde baze banyanye ngoba ngingowase-Africa
Ngizothi uma ngifika kwamanye amazwe ngifike ngihlobe ngezase-Africa
Ngoba ngiwu-Africa
Ngizobakhombisa ukuthi ngingum-Africa

Ngiyaziqhenya ngomlando wase-Africa
Ngiyaziqhenya ngobu-Africa obuphila kimina
Angithuki lapho ngibona abanye bangaphandle beza kimina
Ngiyabatshela ngami phela ngiwu-Africa
Singamaqhawe amaqhawe ase-Africa
Sinqobile ubunzima ebesifakwe kubo ngamabomu sanqoba ngoba singabanqobi
Singamakhosi
Singababusi bezwe namazwe ngamazwe
Siyisizwe esinothile esinokuthile
Siyisizwe lezizwe loju noshukela
Siyisizwe lezizwe elinothile kakhulu

Siyi-Africa enhle ngempela
Asihlangeneni sakhe umnotho wethu
Asihlanganeni sibe munye
Sibeke i-Africa kwibalazwe eseyabekwa kulo emandulo

Amadlozi ethu ayosivikela masenza ukuthembeka
Sithembeke kuzo zonke izinto esizenzayo
Sipheze ezimpini eziphekwa abafuna ukudla uju lwe-Africa

Amandla esiyobanawo anjengeziphehli zamandla kagesi zihlanganiswe zonke
Siyingonyama yomnotho uma sihlangene ingakho bezosihlukanisa
Sebehlangene ngathi abohlanga besihlukanisa
Besifanisa besilwisa izimpi zabo babe bezithathela
Uma kufanele nihlangane bazonihlukanisa
Banenze nizizonde banidukise
Bathathe abaholi benu babenze ababo
Babanike konke ukunethezeka
Nihlale nihlupheka ningenakho nenizokupheka
Bhekani fundani buzani kancane
Amaphupho azofezeka

Lomhlaba ubusisiwe
Ingakho ungabuyiswa unothile
Lomhlaba unokudla
Lomhlaba ubusisekile
Lomhlaba unezimbiwayo
Lomhlaba unegolide nesiliva
Lomhlaba unezinhlazi eziningi
Sibusisiwe esizweni sase-Africa
Sibusisiwe singena sibusisiwe siphuma
Asikhumbule izimpande zethu
Amandla ethu asenhlabathini
Amandla ethu akulomhlaba esidayise ngawo kubahambi
Ngaphandle kwethu umhlaba ungasokola
Sibalulekile emhlabeni
Nawo umhlaba awubaluleke kithina