Ngimthandela mina ayi abakithi
Ngimthandela mina ayi umama ayi ukuyohilwa untuthu
ekhwezela izimbiza zakithi
Ngimthandela mina ayi ukuhlatshwa ameva ehlakula emasini
angodeda ngendlale akithi.
Uyena lo ongenza ngingalali ngijahe kuse ngimbone futhi.
Ngithuma ngiphupha ngimbamba ngivuke ngimoyhizela ngigcwe
intokozo kubuze umama ngabe idliwa yini ingan yam yawu moy
moy nje.
Ngithi akulutho mama kumnand ukulala kulamalanga.
Uyena lo ongenza ngikhohlwe abangani.
Uyena lo ongenza ngingayboni enye intombi ngaphandle kwakhe
Nabangazi njengesoka bathi yaguga inja ekade iluma abazi
isiyaphakelwa ekhaya ilala idle kahle.
Uyena lo owenza iskhath sokuphuma emsebenzini sibukeke sikude
ngijahe ukumbona ngazi owami kunglindile.
uyena owami NGIMTHANDELA MINA.