Ngiyazisola ngokuthula kwami
Bekungasiyo ihloso yami
Namtjhana ukuhlakanipha kwami
Kodwana bekusisombululo sami
Ngangidlumbana uzakuphaphama
Ngangidlumbana uzakululama
Ngangidlumbana uzakubuya
Ngangidlumbana kuzakulunga

Ngathana akhange ngamulalela lokha
Nakathi ngingatjeli abantu
Ingabe nje usaphila!
Ngimuqedelele asaphefumula
Ngimbulele aphila
Ukufa kwakhe kusezandleni zami

Namhlanje kukhulunywa ngami
Namhlanje kuhletjwa ngami
Bangikhomba ngemino
Bangibiza ngombulali
Umbulali onganamlandu

Iye! Zona ngisele nazo
Ngithwele imikhono ehloko
Maye angilaleli!
Maye ngimbulali!

Bathi indlela ibuzwa kwabaphambili
Kodwana mina ngiyibuze kwabasemuva
Bangilayela ngemgodini
Umgodi onganandlela yokuphuma

Ukuba lihlongandlebe
Kuzembela ithuna
Ukuba lihlongandlebe
Kuziphekelela kibo bamkhulu
Iphoso ayenziwa sibandana
Kodwana yenziwa mumuntu

Nokho namhlanje ngisadla amabele
Ngisifundile isifundo sami
Ukufa ayisi kukwetjelwa
UZimu yena ukhona