Juba lam’ elipheth’ imbal’ enhle
Munt’ othandwa ngeyam’ inhliziyo
Kubhakuza kweyam’ inhliziyo
MaGatsheni wam’ omuhle
Sidudubheka sam
Putsununu lami

Impela ngilahlekelwe
Oh! Hhe! Langilay’ iGoli
Kwaze kwangilay’ ukusuk’ emakhaya
Ngize ngapha phezul’ esilungwini
Okuyikhon’ okungenze ngashiy’ ithemba lami
Inhliziy’ isele kumntakweth’ umzimba kuphel’ oseGoli
Ow! Lokho kumamatheka maqede kuthi manqa

Kwabambonayo bamtshel’ ukuthi ngithe
Zintab’ ezikude zingumasithela
Ngokungisithela wena sithandwa sami
Ngokungicashisel’ ubambo lwami
Ngisabathe ngiyalufuna luthe sithe
Ow! Kwangenz’ ukungabi nacingo lokusitshela
Ukuthi ngisithand’ ukubhubha

Aw! Impela ngilahlekelwe
Okwami ngokwezandla
Ukube ngokwezinyawo ngabe kuyazibalekela
Ngilahlekelwe ngokwekhethelo
Ngilahlekelwe yizinombolo zakho zocingo
Ngisabathe ngizam’ ukuzikhumbul’ ingqond’ ilahlekelw’ ubuciko
Ngikhumbul’ iphimbo lakh’ elimtoti
Lel’ elenz’ inhliziyo yam’ idliwe yivoti
Nalawo magam’ angenz’ indod’ emadodeni
Phela wen’ ungukukhany’ okungenza ngingozeli

Oh! hhe! Baze bangenz’ otsotsi
Ngokuthath’ izinto zami
Kazi ngobiza ban’ asabelephi
Baze bangilaya ngokuthath’ ucingo lwami
Okuyilon’ eliquketh’ imininingwane yakho
Okuyilon’ elipheth’ izinombolo zocingo lwakho
Namanj’ inhliziyo yam’ ayikuthol’ ukuphumula
Ingqondo yon’ iyajul’ ukukukhumbula

Kazi laph’ ukhon’ uphatheke kanjani
Ngoba nginesiqiniseko wabona ngonya
Kazi laph’ ukhon’ izinyembezi zinjani
Ukulakanyana ngoba wagcina ngingaphathekile
Mhlamb’ ucabang’ ukuthi sengaya kwagoqa nyawo
Izinsuku zami zase zifikile
Kanti cha bo mntakwethu ngisaphilile
Ngisawadl’ anhlavana
Phela nguwen’ oleth’ injabulo kimi
Nguwen’ okwaz’ ukungenza ngimamatheke
Nguwen’ ongenz’ indoda yekhaya

Mina nawe sisalubambile lolukhalo
Izinsizi zami zaziwa nguwe
Phela mina nawe singamathe nolwimi
Sekucace bha ngilahlekelwe
Yisinqanda mathe sami

Abadala bayasho “laph’ ak’amakhona asayophind’ ame”
Nalapho kunothando khona kusobala nendlel’ ikhona
Snethemba emqondweni wakho mawahlale lamazwi
Uyakuthand’ uSyethemba
Sthandwa sami
Sponono sami
Thonono wami
Muntuza wami
Putsununu lami
Spukutu sami
Spawupete sami
Uyathandw’ eManyamandeni