Ngikhulume yini? Ngiyabuza?

Kunento ebilokhu ngingafuni ukukhuluma ngayo
Kodwa mhlawumbe sekuyisikhathi
Nonto bhodla ungakafeli embelekweni
Phela wena awuyona ingane
Ngeke ulinde ukufela ngaphakathi

Sewafa kudala njengabanye kulendlu
Sife sihamba
Okungizwisa ubuhlungu ukuthi saphelelwa yithemba
Saphoxa abazali bethu
Sangabalalela silandelela izinto zomhlaba

Ngikhulume yini? Ngiyabuza?
Sengikhaliswa umzalwane ohleli iminyaka esontweni elokhu abalisa
Ngisho enikela ngeshumi uyalikhulumela
Uyekela ukuthandaza
Kanti yini esivale amehlo singabantu abansundu
Nangu untanga uthuka uhulumeni uthi awumenzeli lutho
Angazi ngoba kwahluleka nabazali

Omunye ulwela umhlaba wabokhokho
Akakwazi nokulima uhleli ngezandla!
Izinto enizenzayo zingiqeda amandla
Abanye benu la balokhu benginyeza
Ngoba angifakile u Nike or Adidas
Omunye uzwelana nami uyasizwa isikhalo sami
Ngikhulume yini? Hhayi bo ngiyabuza!

Abanye baziphakamisa ukudlula uNkulunkulu
Becabanga ukuthi siphila ngabo
Kanti cha!
Kuphela nje siphila nabo
Ingani singabantu sinobuntu
Hhayi ubuhlakani beziwula

Kulezi zinsuku sengisaba nokuthanda ngokweqiniso
Ngoba ngothando kuyadlalwa
Inhliziyo sebadlala ngayo njengamathoyizi
Mina angazi ngoba uCofi wathi sithande ngenhliziyo!

Ngiyabuza
Kanti vele luyini uthando?
Ungangitsheli ukuthi uthando lumnene
Uthando luyabekezela
Ngoba mina ngamthanda wangangibekezelela
Wavele wangilaxaza
Bathi njenge mbongi kufanele ngibe nezimpendulo

Cha! Angiphrofethi mina
Mina ngisebenzisa ubuhlungu njengamagama
Nezinto enizenzayo ziyangixaka
Indlela yami le yokukhala
Yingakho inhliziyo yami iphuka bese ngiyabhala

Ngikhulume yini?