Ngithole mntanomumtu ngikhona
Ngifun’ ungithole ngikulindele
Ngicel’ uze uzochaza lena yam’ inhliziyo

Asebeke bathol’ ithuba lokubusa kweyam’ inhlizyo bayishiy’ ilimele
Ngifun’ ungithole ekujuleni kwenhliziyo yami
Mhlawumbe sengingazizwa ngijabulile
Sengingazibona ngiwumunt’ okhomba ngophakath’ othandweni

Ngifun’ ungithole ngane yabantu
Ngenze ngizizwe njengokhethiweyo
Ngithole ntokaz’ enhle

Shay’ icilongo lothando ngidansel’ elakho iculo
Ngifuna baze bath’ ungidlisile
Ngithole mntanomumtu ngikulungel’ ukuba ngowakho
Ngithol’ ungidonse ngengalo ngikulandele
Ngithole manakazi ngingowakho