Ngifisa ngathana ngitjhilo.
Ngizwakale ngale kwemibundu nemibundwana.
Nginabe ngirhatjhe ibizo lakho kuzwakale emarholweni wekhethu.
Ngikuninde ngemigwalo yesikhethu.

Ngifisa ngathana ngitjhilo.
Ngidephe ngobude nobufitjhani kwanga ngiyabukwa.
Ngitjho ngiphara ukunaba kokulunga kwakho.
Ngiveza ngivezile imizwa yami ngawe.
Ngitjho ngikghuphula ikhambo lakho kileli naleliya.

Ngifisa ngathana ngitjhilo.
Ngitjho ukuthi uyiphororo ekghuthukela ngekoreni.
Ngitjho ukuthi ulinaka lamambala.
Unambithe wazwakala epilwenami,
Kwanga uyipenapula etlhodlhwe kwazwakala.

Ngifisa ngathana ngitjhilo.
Ngitjho bona kwamambala usimerumeru,
Esimeruza ebusuku kimi.
Mthonjana opholileko noqabulekako.
Siziba sepilo nesisusa inyora.
Mbiza ezele umphako wokuqeda iphango.