Mntanomuntu ngicel’ ungiphelekezele
Ngicel’ ungiphelekezele ngijubalale kweyakh’ inhliziyo
Bath’ ibanzi wonk’ osedlule kuy’ usala ebalisa
Ngicel’ ungidonse ungise ekujuleni kwayo

Angithembisi luth’ oluningi kodwa ngizocent’ ukhula olushiwe abaphuli beyakh’ inhliziyo
Nkosazane ngicel’ ungagijimi kakhulu
Ungagijimi ngoba ngifuna nokutshal’ izithelo zempumelelo kweyakh’ inhliziyo
Lamasim’ akuyo abahlul’ abafokazana
Mina nsingizi yamazwi ngizolima kulimeke
Ngizohlwayel’ enhle inhlwayelo yothando

Mntano muntu yaz’ uma ngihamba nawe ngizizwa njengeNkosi
Ngizizwa ngihamba kwesam’ isizwe
Mntano muntu ngicel’ uvume ngikwenz’ unomkhubulwane wami
Nkanyezi yami khanyisel’ uthando lwami
Khanyisela lena yam’ inhliziyo
Nkosazane yaz’ ukuthi ngiyakuthanda