Ngenene ilihlwili
Iva isandi esi ziindidi.
Nqwa nesandi somphaliso wamaHashe
Ncakasa nezulu lizongoma.
Ibe isimo somnini ntliziyo sinjani?
Bona loo menye-menye wamehlo akhe okwe mibane yendudumo zezulu.
Mqwalasele kaloku xa ephath’eyeka.
Owu! Ilihlwili intliziyo.
Kaloku izithonga zivakele zedlula.
Ngenene zadlula?
Kweku madoda! Kungani na zingenakudlula kwintliziyo?
Mandithi mhlawumbi umhla wovuyo usendleni.
Ndivumele ndithi imini yokuqabela le ntaba ibekiwe eNtendeleni yeSandla soPhezulu.
Ngenene ndohlala ndilindile.
Ngenene ndohlala ethembeni.
Kodwa ithemba lokubamba isisila senkukhu ayililo ithemba endinalo inene.