Ngicolele Simakadze sekwanele
Tiphambeko tami setingiphatamisele lokunyenti
Angisanako kujabula, angisanako kutfula
Ngemnyaka ngemnyaka ngehlisa tinyembeti temfula

Angisakhoni kulifihla lelihlazo lelisebaleni
Njalo ngemnyaka ngiyakhala, ngiyahlanyela
Kantsi ngiyovuna ngawuphi umnyaka na?
Kantsi kuphumula ngiyokutfola nini na?
Ngemnyaka ngemnyaka ngiyakhala

Lifu leleimnyama selaba sibhakabhaka sami
Sengihlala ngisemantini nobe ngingakatsambi
Lokumhlophe seyintfo lengiyibona e,maphupheni
Angisenabani, bonkhe bavalelisa ngemnyaka ngemnyaka
Impela ngoneni emhlabeni?
Impela ngenteni eveni?
Ngemnyaka ngemnyaka ngiyalila

Tinyembeti setimane tifike ngingakatibiti
Lokumnandzi akusatiwa empilweni yami
Kuphela bantfu kusale emaphela
Kuhamba tindlovu, kusale bomanyovu
Ngitjele somandla kutsi kuphambane kuphi, kute ngilungise
sengidziniwe kuhlanyela ngingavuni njenga labanye
Ngikhiphe kulesitiba semantic sangemnyaka ngemnyaka

Ngemnyaka ngemnyaka ngiyahlanyela