Hune nda bva ndi kule
Hune nda ya ndi tsini
Vhumatshelo di fhatele
U sa di tike nga zwanga
Mubva ha na nzie
Nzie dzi khoroni
Biko LA u ndi thikho ya u
Ana ndevhe kha a pfe
Maambiwa a Mme mubebi
Mbiluni yanga
O to nwalwa vhunga kha tombo
Ndevheni dzanga nandi
A tou vha muungo u difhelelaho