Bendiba ndinomama kanti ndinomakazi
Bendiba ndinomama kanti ndinomalume
Bendiba ndinomama kanti ndinomakhulu.
Kwanele ngoku!

Ndenzeni lent’uzondiphatha kanje?
Endaweni yokuba ubengumzali ujike wayingonyama ebomini bam.
Tata wawundishiyelani nalengonyama ingumama?
Ngumam’ondizalayo lo undenza kanje?
Kwanele ngoku!

Bant’abadala ndicel’uxelelw’iinyani zodwa.
Ingaba ngulomntu wandithwal’iinyang’ezilithoba lona undiphethe kanje?
Ingaba ikhona into endifihlelwa yona kusini na?
Kwanele ngoku!

Ndithi ndakuphuma emaxhantin’akuthi kubengona ndonwabayo.
Qamata yindlel’ophengulula ngay’ukholo lwam lena?
Kwanele ngoku!

Ukuba utata ebesaphila inoba ubomi bam ngebungekhonje.
Kwanele ngoku!

Ndithi sendicing’uzibulala ndicingel’itikane lam.
Akhomnt’undimamelayo kuse kubengathi ndiding’into yokuthetha kubo.
Kwanele ngoku!

Ndibal’imizuzu kwaneyure ndimshiye lomntu kuthwa ngumama wam.
Ndanele ngoku!

Ndisakubuza tata wawundishiyelani nomama?

Ndiyabulela ngento yonke kodwa ngoku sekufikixesha lokushiya.
Andisakudingi ebomini bam.

Ngcono Ndibeyinkedama