Ngingenza njengongakudingi kodwa uyinto engiyidingayo
Ngingazenza njengongenandaba kodwa nginayo
Okwenzeka kimi manje uwena
Okusemcabangweni yami uwena
Okusemizweni yami eyakho imizwa
Ukujula kwenhliziyo yami kunguwena
Izigodo namatshe kanye nezikhukhula zothando lwakho iyona into ezwiw’eyam’inhliziyo
Angithi ngiluzwa samfula ohlez’ungenisa
Kimi sekwaba insakavukela ukumamatheka ngedwa kuhle komuntu ongathathi kahle.
Sebewaphimisile nawokuthi ngingogulayo
Wena ungoqondayo nonolwazi olunzulu ngesifo sami
Ngoba bengithi’nhliziyo kuphela ethandayo
Kimi nomzimba ngiwuzwa uvuma ulwamkela uthando lwakho
Ngizwa lungena nasezandleni zilubambisisa
Nezinyawo zingena zibish’othandweni lakho
Namalung’onk’omzimb’elotha samlil’ophelayo
Kodw’uthando luvutha samlil’oqalayo
Nxa nje ludlalubi lushaya eskhonkosini
Lisasihlonono ongasilalela ubusuku nemini
Luzwakala njengoluyithobayo inhliziyo yami
Ezivunguvungwini ezimbi ezaphephul’uthando
Besekusel’amanxeba nosizi
Impela ithobekile ngoba konke obesekuyiphupho manje ngikuzwa ngikubone ngikuphile
Unganelise ngokuzithoba