Angikafi futsi angikabhubhi
Ningangikhaleli mine
Cabanga ulele, awutiboni tihlahla
Futsi angeke uphuphe ngato
Nalomoya lohhusha celeni kwakho awusavakali
Ngisho nalesikhova lesimemeta umhlaba wonkhe
Kepha inhlitiyo yakho ilangatelele lelinye lilanga
Ngalelinye lilanga

Mawubuka lelilanga lelinsha
Ungahambi ngendlela yami
Ungabuki nesitfombe sami ngobe sona asikuboni
Ungatenti ligugu tintfo tami ngobe akusasito tami
Ungangikhumbuli ngemalanga lengcile
Kodvwa ngikhumbule ngalelinye lilanga

Mawuhamba empilweni lensha
Ungangifaki esikhwameni nasemabhokisini
Tsatsa kuphela imicabango enhlitiyeni yakho lapho ngisekhaya
Lapho ngitolandzela nangabe indlela seyihlobile
Ngeludzaka lwelusizi
Nasekuphele tinyembeti, kucala lutsandvo
Ngalelinye lilanga